Disclaimer

Globility Connect B.V. heeft met de huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten welke door Globility Connect worden geleverd.
De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van de Globility Connect, elke bezoeker van de website is gebonden aan deze regels en voorwaarden.
De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te leren kennen.


Artikel 1: Toegang tot de website
Alle informatie, zowel in de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Globility Connect enkel voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld en bieden generlei expliciete of impliciete garantie.

Artikel 2: Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie
Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van Globility Connect onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door Globility Connect ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Globility Connect inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden. Globility Connect treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

Artikel 3: Aanwezige links
Teneinde het bezoek van de website van Globility Connect voor de gebruiker te vereenvoudigen, kunnen links naar websites van derden worden aangebracht. De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.
Enige schade voortvloeiend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van Globility Connect nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.
De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan te allen tijde melding maken aan Globility Connect. Globility Connect behoudt zich het recht voor om te allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

Artikel 4: Bescherming van de intellectuele rechten
Het logo, evenals de bedrijfsnaam van Globility Connect behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder expliciete en schriftelijke toestemming van Globility Connect. De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van Globility Connect, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop. Globility Connect draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden. Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op de website van Globility Connect, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Globility Connect in kennis te stellen, welke alsdan het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.

Artikel 5: Privacy policy
Teneinde de verstrekking van informatie door Globility Connect aan de bezoeker van de website mogelijk te maken, zal de gebruiker mogelijks gevraagd worden om persoonlijke gegevens mee te delen zoals naam, e-mailadres of telefoon -en faxnummer waardoor de gebruiker geïdentificeerd wordt. Globility Connect heeft deze informatie nodig teneinde haar diensten te kunnen verlenen, facturatiegegevens te bekomen of vragen tot informatie te kunnen beantwoorden of desgevallend de gebruiker van uitzonderlijke waarden in kennis te stellen. Globility Connect eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze informatie te beschermen.

Meer informatie omtrent deze Web Policy kan u verkrijgen op het volgende email adres: info@GlobilityConnect.nl